GNOME 46 דועו קוחרמ תורבחתה ,שדח ילבולג שופיח !ררחוש

GNOME, בורקה יעיבר םויב הביצי 46 לש השדח הסרג לע הזירכה ,סקוניל לש תירלופופה ה

GNOME 46 דוקה םש ,שדחה "Kathmandu", ו 24.04 וטנובוא רובע לדחמה תרירב הדובעה


:םיללוכ 'םיצבק' רובע םירחא םייוניש .שמתשמה תיבל ץוחמ םימוקימ ללוכ ,תינמז

GNU Octave 9.1.0 וטנובואב ותוא ןיקתהל דציכ !רואל אצי

GNU Octave, 24.04 וטנובואו 23.10 וטנובוא ,22.04 וטנובוא ,20.04 וטנובואב ותוא ן

.הדרוהה ףדב ןימז אוה ךא ,השדחה הרודהמה לע זירכה אל ןיידע GNU רתא

.תויקלח תומושתו תוילילש תומושת םילבקמ םה תעכ .dec2hex-ו dec

.הקידבה ךשמל תוקידבה םע םיצבקה תא הליכמה היירפסל תעכ הנתשמ oruntests

.isen

קרא עוד →

QMPlay2 לש ואדיו חונעפב הכימת םע 24.03.16-ב אצי Vulkan

QMPlay2, הידמה ןגנ Qt םימי רפסמ ינפל 24.03.16 הסרגב אצי ,ימניחה חותפ דוקב.

QMPlay2 ססובמ הידמ ןגנ אוה Qt ב שמתשמה-FFmpeg כ-backend ב הכימתה בור רובע-code

:םיאבה API-ה יקשממ תועצמאב הרמוחב תצאומ ואדיו תלעפהב תעכ ךמות הידמה ןגנ ,הז רו

 • ינקלוו ואדיו (ךירצ FFmpeg 6.1).
 • CUVID (NVIDIA דבלב)
 • קרא עוד →

24.04-ו 22.04 וטנובואב (GUI-ו הדוקפ) Zip-7 ןיקתהל דציכ

.וטנובוא לש הדובעה ןחלושב Zip-7 ןויכרא יצבק ןיקתהל דציכ הארמ הז טושפ ךירדמ

7-Zip תונוש תוליבח המכב הז תא גישהל הלוכי סקוניל וטנובוא .הובג הסיחד סחי םע חו

 • p7zip – 7 לש הדוקפ תרוש תאיצי-Zip תוכרעמ רובע POSIX, 7 רשאכ ,סקוניל ללו
 • p7zip-desktop - לש גלזמ p7zip יפרג קשממ םע.
 • 7zip – 7-Zip הדוקפה תרו

  קרא עוד →

24.04 וטנובוא רובע תוכוז טפט תונומת 8 ןלהל

.Ubuntu 24.04 לש הדובעה ןחלוש רובע םיילנויצפוא םיטפטכ iso. תנומתב לדחמ תרירבכ

:םהו םיכוז 2 שי הירוגטק לכל .רחאMascot Theme, Digita

תורחתה לש טנרטניאה ףדל רובעו הטמ לולג אנא ,תוירוקמ תונומתל .רתוי הריהמ הניע

22.04 וטנובואב תומיוסמ תואיצי וא USB תכרעמ תיבשהל דציכ

.וטנובואב ,תומיוסמ USB תואיצי רובע וא האלמה תכרעמה-תת תא וא ,USB-ה תא תיבשהל ד

:םיכרד 3 תועצמאב USB-ה תא תיבשהל דציכ ךל תוארהל ךלוה ינא ןאכ ,םירחאה סקונילה ב

 • ה תכרעמ-תת לכ תא תבשה-USB
 • ןוסחא תבשה USB דבלב - גוסמ קזבה ןנוכ רובע השיגה תא קר תבשה USB םירחא ןו
 • תאיצי תבשה USB תיפיצפס

קרא עוד →

[הדרוהל רושיק] ףשחנ 24.04 וטנובוא לש לדחמה תרירב טפט

!בורקה ישילש םויב ףוס ףוס ררחוש ,LTS, Noble Numbat 24.04 וטנובוא רובע לדחמה תר

.זכרמב עמק םע (?הטמל ןימיב םותכ דע הלעמל לאמשב לוגסמ) עופיש עבצ לש עקרב שמתשמ

:שדחה טפטה רובע הטמל הנומתה תא האר קר !הארנ הז ךיא דיגהל לוכי אל ינא

קרא עוד →

Firefox 124.0 ב השילג !רואל אצי-Cart ב-PDF Viewer ו-Qwant תפרצב תופשה לכל

.ץרמב 19-ב הלש Firefox טנרטניאה ןפדפד לש השדח תישדוח הרודהמ לע הזירכה הליזומ

.הנבומה PDF גיצמב םג דבוע ,טסקט ךרועב ומכ קוידב תדלקמ טווינ ,caret-ב השילגה בצ

.ץיוושו דרפס ,דנלוה ,הילטיא ,היגלב םע דחי תפרצ רוזאב תופשה לכל בחרוה Qwant שופ

.רתוי הקלח תללוכ השילג תייווחל ,רתוי הליעי הרוצב תומישמה תרושב תוציפקה תמישר ת

<

קרא עוד →

Java JDK 22 לש תיללכה תונימזה לע הזירכה לקרוא

.בורקה ישילש םויב JDK 22 GA לש ורורחש לע העידוה לקרוא

"JDK 22 רופישל תועצה קידצהל ידכ קיפסמ םייתועמשמ םירופיש 12 קפסמ JDK (JEP),

:םיללוכ הרודהמב JEPs-ה ,ןכו .JDK 23 ידי לע ףלחות איה רשאכ ,2024 רבמטפס דע ,םיש

סקונילב "apt not found הדוקפה" האיגשה ןוקית

.סקונילב "האצמנ אל apt הדוקפ" הצמשל העודיה האיגשל ןוקית

.לולסמל ךלש סקונילה תכרעמ תא ריזחהלו "האצמנ אל apt הדוקפ" האיגשה ןורתפל םיבלשב

.הרקי אל הז ,םימעפל לבא .לדחמ תרירבכ ןקתומ תויהל ךירצ הז ,ילאידיא ןפואב

קרא עוד →